ژان پل سارتر در سال 1905 میلادی در پاریس و در یک خانواده بورژوا به دنیا آمد. دیری نمی پاید که پدرش را در یک سالگی از دست می دهدو به همراه مادرش زندگی را ادامه می دهد. او به دلیل سرما خوردگی که در سنین کودکی داشت بینایی اش ضعیف می شود بطوریکه در واپسین سال های عمرش نابینا می گردد. در سال 1929 با سیمون دوبوار آشنا می شود و به عنوان یک دوست تا آخر عمر با او می ماند. سارتر روشنفکری کمونیست و اگزیستانسیالیست بود و فردی فعال در حوزه سیاست به شمار می ر فت و در نهایت در سال 1980 به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان فوت کرد.