زویا پیرزاد نویسنده ارمنی تبار ایران و متولد 1320 آبادان می باشد. در میان نویسندگان زن ادبیات معاصر ایران نام زویا پیرزاد چندسالی است که بر سر زبانها است.زبان ساده ، نثر روان و بدون زایده و از همه مهمتر انتقال دقیق حس زنانگی از مهمترین ویژگیهای موفقیت این نگارنده بوده است. پیرزاد برای کتاب “من چراغها را خاموش می کنم” موفق به جوایز متعددی در ایران گردید. این کتاب با عنوان “چیزهایی هست که نگفتیم” به انگلیسی چاپ و بیش از 200 هزار نسخه فروش رفت.کتاب “عادت می کنیم” نیز در عرض سه ماه به چاپ یازدهم خود رسید.